Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
33/KH-SGDĐT 12/03/2024 CĐS Kế hoạch Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2024 Phụ lục - Kế hoạch truyền thông năm 2024
19/KH-SGDĐT 22/02/2024 CĐS
Kế hoạch chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum năm 2024
Phụ lục - Các nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm năm 2024
4627/KH-UBND 29/12/2023 CĐS Kế hoạch Kế hoạch chuyển đối số tỉnh Kon Tum năm 2024 Các phụ lục: PL1 Tinh hinh thuc hien muc tieu nam 2023 PL2 Danh muc kinh phi thuc hien nam 2023 PL3 Phan cong theo doi Chi tieu 2024 PL4 Nhiem vu trong tam 2024 PL5 Du tru kinh phi CDS 2024 PL6 Mot so ung dung nghien cuu trien khai 2024-2025  
11/2022/QH15 01/07/2023 Luật Luật Thanh tra
43/2023/TTCP 30/06/2023 Nghị định Nghi đinh quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra
09/2023/TT-BGDĐT 18/04/2023 Thông tư THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ
34/KH-SGDĐT 12/03/2023 CĐS Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023
35/KH-SGDĐT 11/03/2023 CĐS Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ Công nghệ thông tin cơ quan Sở năm 2023
23/KH-SGDĐT 22/02/2023 CĐS Kế hoạch chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum năm 2023 23 - Phụ lục - Các nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm năm 2023
14/KH-SGDĐ 14/02/2023 CĐS Kế hoạch Triển khai "Chương trình chuyển đổi số thư viện trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Kon Tum
55/QĐ-UBND 08/02/2023 CĐS Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 08-02-2023 của Ủy ban nhân dân về việc giao chỉ tiêu triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
164/KH-SGDĐT 31/12/2022 CĐS Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 164- Phụ lục Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023
4465/KH-UBND 30/12/2022 CĐS Kế hoạch số 4465/KH-UBND ngày 30-12-2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum năm 2023
4325/KH-BCĐCĐS 22/12/2022 CĐS Kế hoạch số 4325/KH-BCĐCĐS ngày 22-12-2022 của Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh về nâng cao chỉ số Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum;
93/2022/NQ-HĐND 14/12/2022 Nghị quyết Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
85/2022/NQ-HĐND 13/12/2022 Nghị quyết
Nghị quyết về tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
86/2022/NQ-HĐND 13/12/2022 Nghị quyết Nghị quyết ban hành quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
81/NQ-HĐND 13/12/2022 Nghị quyết
Nghị quyết về phê duyệt kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4212/KH-UBND 12/12/2022 Kế hoạch Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023 Phu luc ke hoach cai cach hanh chinh 2023
4126/BC-TCT 05/12/2022 Báo cáo Về Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh (tháng 11/2022)
2488/SGDĐT-KHTC 02/12/2022 Hướng dẫn Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thu, quản lý, sử dụng, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2022-2023
18-NQ/TU 02/12/2022 Nghị quyết NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ MƯỜI BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XVI lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023 (nhờ các đơn vị in chuyển đến các đ/c Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh còn lại xử lý theo nơi nhận)
137/KH-SGDĐT 11/11/2022 CĐS Kế hoạch tập huấn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho đội ngũ giáo viên cốt cán trên địa bàn tỉnh, năm học 2022-2023 137 - Chương trình Tập huấn
3549/KH-UBND 21/10/2022 Kế hoạch
Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang 1 / 1312345»10...Cuối »