Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
11/2022/QH15 01/07/2023 Luật Luật Thanh tra
43/2023/TTCP 30/06/2023 Nghị định Nghi đinh quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra
1819/QĐ-TTg 26/10/2015 Quyết định Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
15/CT-TTg 22/05/2012 Chỉ thị Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước