Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
71/2021/NQ-HĐND 14/12/2021 Nghị quyết Nghị quyết về Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum
83/NQ-HĐND 14/12/2021 Nghị quyết Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế và công tác khám chữa bệnh đối với người dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
53/NQ-HĐND. 27/10/2021 Nghị quyết Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum
26/NQ-TTHĐND 17/08/2021 Nghị quyết Nghị quyết phân công công tác đối với Chủ tịch, các Phó chủ tịch, các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và Chánh Văn phòng Đoàn ĐbQH và HĐND tỉnh.
26./NQ-HĐND 14/07/2021 Nghị quyết Nghị quyết thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
25/NQ.-HĐND 14/07/2021 Nghị quyết Nghị quyết thông qua Đề án phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
05/NQ.-HĐND 06/07/2021 Nghị quyết
Nghị quyết về số lượng Ủy Viên các Ban của HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
16/NQ.-HĐND 06/07/2021 Nghị quyết Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum
15/NQ.-HĐND 06/07/2021 Nghị quyết Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần
18/NQ.-HĐND 06/07/2021 Nghị quyết Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng cuối năm 2021
02/NQ.-HĐND 06/07/2021 Nghị quyết Nghị quyết Về xác nhận kết quả bầu PCT Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
03/NQ.-HĐND 06/07/2021 Nghị quyết Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
04/NQ.-HĐND. 06/07/2021 Nghị quyết Nghị quyết Về xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban, PTB các Ban của HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
19/NQ.-HĐND 06/07/2021 Nghị quyết Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022
17/NQ.-HĐND 06/07/2021 Nghị quyết Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021;của Hội đồng nhân dân tỉnh
19/NQ-HĐND 30/07/2020 Nghị quyết 19/NQ-HĐND
33/2020/NQ-HĐND 13/07/2020 Nghị quyết Quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021
32/NQ-HĐND 13/07/2020 Nghị quyết Về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2020
31/2020/NQ-HĐND 13/07/2020 Nghị quyết Quy định cụ thể khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum
60/NQ-HĐND 11/12/2019 Nghị quyết NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch Tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2035
57/NQ-HĐND 11/12/2019 Nghị quyết NGHỊ QUYẾT Nghị Quyết: Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang 2 / 2«12