Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
19/NQ-HĐND 30/07/2020 Nghị quyết 19/NQ-HĐND
31/2020/NQ-HĐND 13/07/2020 Nghị quyết Quy định cụ thể khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum
32/NQ-HĐND 13/07/2020 Nghị quyết Về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2020
33/2020/NQ-HĐND 13/07/2020 Nghị quyết Quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021
57/NQ-HĐND 11/12/2019 Nghị quyết NGHỊ QUYẾT Nghị Quyết: Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
60/NQ-HĐND 11/12/2019 Nghị quyết NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch Tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2035