Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
2301/KH-UBND 01/07/2024 Kế hoạch Kế hoạch triển khai Chương trình Hiện diện trực tuyến với tên miền quốc gia ".vn" trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025
2284/KH-BCĐ 28/06/2024 Kế hoạch Kế hoạch diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn huyện Ia H'Drai năm 2024
2196/KH-UBND 24/06/2024 Kế hoạch Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2164/KH-UBND 20/06/2024 Kế hoạch Kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn tỉnh năm 2024
2125/KH-UBND 18/06/2024 Kế hoạch
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
2124/KH-UBND 18/06/2024 Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 686/NQ-UBTVQH15 ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
2080/KH-UBNDUBND 14/06/2024 Kế hoạch Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2041/KH-UBND 12/06/2024 Kế hoạch
Về Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và NSDLĐ đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2024 - 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2040/KH-UBND 12/06/2024 Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 144-KH/TU ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Bộ Chính trị về "tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"
1952/KH-UBND 05/06/2024 Kế hoạch Kế hoạch truyền thông nhiệm vụ trọng tâm tỉnh Kon Tum năm 2024
1871/KH-UBND 30/05/2024 Kế hoạch Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024
1761/KH-UBND 21/05/2024 Kế hoạch Kế hoạch triển khai Đề án "Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030" trên địa bàn tỉnh
1711/KH-UBND 17/05/2024 Kế hoạch Kế hoạch Triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum (DDCI) năm 2024
1637/KH-UBND 14/05/2024 Kế hoạch
Kế hoạch Đào tạo nghề cho lao động giai đoạn 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1583/KH-UBND 09/05/2024 Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
1266/KH-UBND 12/04/2024 Kế hoạch Kế hoạch truyền thông, tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum năm 2024
1113/KH-UBND 03/04/2024 Kế hoạch Kế hoạch Công tác đối ngoại 2024
755/KH-BCĐ 05/03/2024 Kế hoạch Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo cải thiện, nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Kon Tum năm 2024
890/KH-UBND 03/03/2024 Kế hoạch Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2024 trên địa bàn tỉnh
649/KH-UBND 25/02/2024 Kế hoạch Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2024
574/KH-TCT 19/02/2024 Kế hoạch
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh năm 2024
419/KH-UBND 01/02/2024 Kế hoạch Kế hoạch phát huy ưu điểm và khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
402/KH-UBND 31/01/2024 Kế hoạch
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh
4627/KH-UBND 20/01/2024 Kế hoạch Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum năm 2024
Trang 1 / 712345»...Cuối »