Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
05/NQ.-HĐND 06/07/2021 Nghị quyết
Nghị quyết về số lượng Ủy Viên các Ban của HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
18/NQ.-HĐND 06/07/2021 Nghị quyết Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng cuối năm 2021
02/NQ.-HĐND 06/07/2021 Nghị quyết Nghị quyết Về xác nhận kết quả bầu PCT Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
17/NQ.-HĐND 06/07/2021 Nghị quyết Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021;của Hội đồng nhân dân tỉnh
19/NQ.-HĐND 06/07/2021 Nghị quyết Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022
04/NQ.-HĐND. 06/07/2021 Nghị quyết Nghị quyết Về xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban, PTB các Ban của HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
03/NQ.-HĐND 06/07/2021 Nghị quyết Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
32/NQ-HĐND 13/07/2020 Nghị quyết Về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2020
31/2020/NQ-HĐND 13/07/2020 Nghị quyết Quy định cụ thể khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum
60/NQ-HĐND 11/12/2019 Nghị quyết NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch Tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2035
57/NQ-HĐND 11/12/2019 Nghị quyết NGHỊ QUYẾT Nghị Quyết: Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang 2 / 2«12